Zavarovalnica, osebna odločitev

Zavarovalnica je prava oseba , ki na trgu ponuja zavarovanje oseb in premoženja.

Na trgu zavarovalnica ponuja različna zavarovanja, ki omogočaj ublažiti posledice z nesrečo nastalo škodo. Sodeč po statistiki se zavarovanci v največ primerih odločajo za premoženjska in življenjska zavarovanja . Med premoženjskimi zavarovanji zavarovance najbolj zanima zdravstveno zavarovanje, zavarovanje motornih vozil, zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, splošno zavarovanje odgovornosti ter nezgodno zavarovanje. Med življenjskimi zavarovanji pa je priljubljeno življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov. Izbira posameznega zavarovanca je odvisna od številnih dejavnikov, pomembni so : starost, poklic oziroma status, življenjski slog, prostočasne aktivnosti ter drugi dejavniki. Prva izkušnja je večini zavarovalnica, ko začenjajo samostojno živeti, prejemati osebne dohodke, zaključijo študij ter na razne načine začenjajo bolj samostojno odločati o svojih prihodkih in odhodkih. Kdaj natančno se to zgodi je odvisno od primera do primera, nekateri se zaposlijo takoj ko je mogoče, nekateri ko končajo študij, tretji pa izkoristijo zgornjo mejo šestindvajsetih let. V primerih, ko se izgubi status študenta iz takšnega ali drugačnega razloga, je potrebno urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Na trgu se ponujata dve možnosti in sicer zdravstveno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje je možno skleniti pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa nam omogoča izbrana zavarovalnica. Že iz tega vidimo pomembno razliko, ki vpliva na proces odločanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo zgolj pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno pa naša izbrana zavarovalnica, torej ena od več možnih. Kako bomo izbrali med vsem možnostmi na trgu je odvisno od osebne odločitve, ta pa temelji na kraterjih za odločanje in izkušnjah. Odločitev je lahko zavarovalnica, s katero je oseba v preteklosti že imela izkušnja. Ter se jih zdi njeno poslovanje dobro in korektno, hkrati pa lahko pridobijo še dodatne ugodnosti.

Zavarovalnica nam omogoča pridobitev številnih koristi preko izbranega zavarovanja in vplačane zavarovalne premije.

Prostovoljno zavarovanje ugled je brezplačna reklama

Prostovoljno zavarovanje zaznamuje kakovost storitev .

Odločitev za prostovoljno zavarovanje je sprejeta, vemo, da nam bo koristilo, smo pa pred dilemo katero ponudbo izbrati. Ponudb je več, vsaka ima določene prednosti, saj se z njimi želi prikupiti vsakemu novemu zavarovancu posebej. Hkrati pa obdržati obstoječe, saj ti predstavljajo temelj dobrega poslovanja. Veliko odločitev pade preko ugleda, ki si ga je določena zavarovalnica pridobila skozi čas. Ugled je od primera do primera različno ocenjene. Tisti, ki imajo izkušnje, ga ocenjujejo na podlagi uveljavljanja pravic iz preteklost, na podlagi poslovnega odnosa ter na podlagi kakovosti vseh storitev. Kdor izkušenj za prostovoljno zavarovanje nima, ugled ocenjuje drugače. Možnosti je več od tega, da ocenjujejo ponudnika na podlagi drugih produktov iz preteklosti, do ugotavljanja ugleda na podlagi raznih drugih ocenjevalnih kriterijev. Ti so lahko preprosto vprašanje zastavljeno zaupanja vrednim osebam o tem, kakšno se jim zdi prostovoljno zavarovanje točno določenega ponudnika oziroma katerega izmed vseh ponudnikov bi sami izbrali. Bolj kot je mnenje neodvisno in argumentirano, boljša informacija je pridobljena. Neodvisno mnenje pomeni, da oseba, ki nam nudi informacijo ni na noben način povezana z ponudnikom. Argumenti prinesejo dodano vrednost informaciji. Ker se sicer izbira lahko nanaša na povsem nepomembnih dejstvih. Odločitev lahko v skrajnem primeru celo zvedejo v slepo ulico. Med argumente štejemo predvsem izkušnje z točno določeno zavarovalnico ali več zavarovalnicami ter produktom oziroma produktu. Ti lahko za prostovoljno zavarovanje pomenijo v prihodnosti dobri ali slabi poslovni običaji, hitro ali počasnejše obravnavane primerah, hitro ali počasnejše procesiranje, dobro ali slabo obravnavo, škodi premeno ali neprimerno izplačilo in podobno. Informacije danes krožijo tudi po raznih virih, podobno kot v prejšnjem primeru imajo največjo težo neodvisne in argumentirane informacije za določen produkt. V našem primeru nas zanima predvsem vse, kar se nanaša na prostovoljno zavarovanje, najbolj koristne so direktne in neposredne izpovedi dobrih ali slabih izkušenj.

Prostovoljno zavarovanje je modra odločitev.

https://www.vzajemna.si/

Izračun zavarovanja, osnova dobre izkušnje

Izračun zavarovanja je temelj zaupanja med zavarovalnico in skleniteljem zavarovanja.

Zavarovalnica in sklenitelj zavarovanja se ob sklenitvi pogodbe dogovorita o vseh podrobnostih. Izven teh dogovorov hkrati obe strani pričakujeta dobre poslovne odnose. Kar pomeni, da se vsak od skleniteljev pogodbe zavezuje aktivno sodelovati ob vseh nastalih primerih obveznosti iz pogodbe. Aktivnost sodelovanje pomeni, da se dosega največji možni učinek v korist ene ali druge strani. V primeru, da nastane škoda zavarovancu, mora zavarovalnica aktivno sodelovati s tem, da primer hitro in pošteno obravnava ter v najkrajšem možnem času izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Zavarovanec mora prav tako izpolniti svoje obveznosti ter po svojih močeh skrbeti, da se izpolnijo vse obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Izračun zavarovanja hkrati upošteva še druge dejavnike. Zavarovalnica in zavarovanec sta zgolj del dejavnikov, ki jih upošteva izračun zavarovanja. Vsaka zavarovalnica se danes nahaja in deluje v konkurenčnem okolju. Kar pomeni, da izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenčne zavarovalnice. Izračun zavarovanja se v marsičem naslanja na lastnost konkurenčnega okolja. Zavarovalnica je v določenem okolju novost, lahko ima prevladujoč položaj, lahko ima manjši tržni delež. Nobena od lastnosti ni zanemarljiva, zato mora izračun zavarovanja to upoštevati. Zavarovalnica, ki ima prevladujoč položaj ima mnoge prednosti. Hkrati pa tudi slabosti. Konkurenca si na vsak način prizadeva pridobiti enak ali vsaj približno enak položaj. To počne z mnogimi aktivnostmi. Izračun zavarovanja je na drugi strani zahteven, ko se zavarovalnica uveljavlja na določenem trgu. Na njem ji je marsikaj tuje, zato mora temelje graditi še posebej previdno. V prvi vrsti mora zgraditi zaupanje med potencialnimi zavarovanci. V ta namen ima na voljo mnoge aktivnosti, ki zavarovance prepričajo ali motivirajo k sklenitvi enega ali več zavarovanj.

Izračun zavarovanja je zelo zahtevno opravilo, saj mora upoštevati, da zavarovalnica na trgu ni sama ampak se nahaja v konkurenčnem okolju, katerega sestavljajo druge zavarovalnice.

Izračun zavarovanja za vas

Izračun zavarovanja in dobri poslovni običaji

Izračun zavarovanja mora biti opravljen tako, da so upoštevani dobri poslovni običaji .

Vsak izračun zavarovanja mora biti opravljen na temelju elementov zavarovalne pogodbe. Elementi zavarovalne pogodbe omogočajo izračun zavarovanja. Zavarovancu ob nastali škodi prejme na podlagi zavarovalne pogodbe in vplačanih premij, točno določeno izplačilo škode. Poleg izplačila škode je za zavarovanca pomembno, da je ocena škode opravljena hitro in pošteno. Enako velja za izplačilo škode. Opravljeno mora biti hitro, v razumnem roku in pošteno.
Izračun zavarovanja je pošten za obe strani, saj se v primeru oškodovanja zavarovanec ne bo več odločil za isto zavarovalnico kot v preteklosti. Najverjetneje ga bo napačen izračun zavarovanja prepričal v zavarovanje pri konkurenčni zavarovalnici. Izračun zavarovanja tudi ne sme ogroziti poslovanja zavarovalnice, saj bi na ta način lahko trpeli lastniki in drugi zavarovanci. Za zavarovalnico je izračun zavarovanja posebno zahteven, ko se odloča za nove zavarovalne produkte ali vstop na nov trg. Pomoč, ki jo pri tem ima je lastna informacijska tehnologija, v preteklosti dobro vodena statistika ter dobre ocene iz preteklosti. Informacijska tehnologija v sodobnem času zelo napreduje, zato je pomembno, da zavarovalnica temu napredku sledi ter svojo informacijsko tehnologijo nadgrajuje, obnavlja s sodobnejšo ter skrbi za izobraževanja kadra, da bo znal učinkovito uporabljati informacijsko tehnologijo. Statistika omogoča, da je izračun zavarovanja za nove zavarovalniške produkte ali nove zavarovalniške trge osnovan na realnih ocenah. Dobra statistika omogoča, da se določi trend določenih vrednosti in dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost novih zavarovalnih produktov in nastopanja zavarovalnice na novih trgih. Izračun zavarovanja je lahko napačen, kar se najhitreje opazi v primerjavi z uspešnostjo konkurenčnih zavarovalnic na istem trgu. Posebno ob vstopanju na nove trge mora biti zavarovalnica zelo previdna. Konkurenca, ki je na trgu že več časa ima zagotovo boljši vpogled v vse dejavnike, kateri omogočajo dobro poslovanje.

Izračun zavarovanja je zahtevna in odgovorna aktivnost.

Izračun zavarovanja izračun zavarovalne vsote

Izračun zavarovanja je znesek, ki ga zaščita pred nevarnostmi predstavlja. Zavarovanec zavarovalnici znesek zavarovalne vsote plača zavarovalnici.

V osnovi izračun zavarovanja temelji na sorazmernosti rizika. Sorazmernost rizika pomeni razmerje med vplačano vrednostjo in verjetnostjo nevarnosti, za katero se zavarovanec zavaruje. Preprosto povedano pomeni večji riziko večjo verjetnost nevarnosti, nižji riziko pa nižjo verjetnost nevarnosti. Verjetnost potresa je večja na potresno aktivnih območjih, zato je na tem območju riziko večji.

Izračun zavarovanja verjetnost upošteva na podlagi statističnih podatkov in drugih informacij, ki zavarovalnici omogoča ugotavljanje verjetnosti dogodka, ki pomeni za zavarovanca potencialno nevarnost in nastanek škode. Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in druge statistične značilnosti predmeta zavarovanja iz minulih obdobji. S pomočjo teh statističnih podatkov iz minulih obdobji zavarovalnica lahko oceni dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti oziroma za obdobje zavarovanja. Statistični podatki se ocenjujejo na podlagi trenda, ki glede na pretekla obdobja pomeni osnovo za ocenitev statistični vrednosti v prihodnosti.

Zavarovalnica izračun zavarovanja oblikuje tudi na osnovi trga. Izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenco na trgu. Ocena bo v tem primeru temeljila tudi na podlagi značilnosti delovanja konkurence na določenem trgu. Izračun zavarovanja mora upoštevati kako uspešen je konkurent ter kakšne cilje sledi zavarovalnica. Močnemu konkurentu, ki je uveljavljen na trgu je lahko zavarovalnica konkurenčna na več načinov. Lahko ponudi boljše zavarovalne pogoje, ki so za potencialne zavarovance zanimivi. Potencialnim kupcem so zanimive predvsem lastnosti kot so dobre informacije strankam, kvalitetno in hitro reševanje sporov, hitro in pozorno obravnavanje pritožb ter vse podobne lastnosti. Potencialni zavarovanci bodo v primeru hitrejšega reševanja sporov in pritožb z zanimanjem obiskale poslovalnico ter se vsaj pozanimale o ostalih lastnostih. Na več jezičnih področjih je pomembno tudi znanje več jezikov. Pomenijo konkurenčno prednost posebnega pomena, saj v primeru neznanja ustreznih tujih jezikov komunikacija sploh ni mogoča. Izračun zavarovanja mora biti razumno in modro opravljen, zato ga opravite na spletu in takoj izvejte, kaj in kako. Najdete ga tukaj