Izračun zavarovanja je modro opraviti pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe

Izračun zavarovanja je dobro opraviti predno se podpiše zavarovalna polica izbranega zavarovanja. S podpisom zavarovalne pogodbe se med drugim smatra, da nam je čisto vse jasno in se z vsebino strinjamo. Danes imamo na voljo izračun zavarovanja v več oblikah. Klasični izračun smo poznali že v preteklosti. Potencialni zavarovanec je vzpostavil kontakt z zavarovalnico ali agentom ter zahteval izračun zavarovanja.

Spletni informativni izračun

Spletni informativni izračun je sodobna oblika izračuna zavarovanja. Zanj se odloča vse več ljudi, kar je posledica množične uporabe spleta v vsakdanjiku. V Sloveniji ima okrog osemdeset odstotkov gospodinjstev dostop do interneta, v povprečju pa skoraj osemdeset odstotkov oseb uporablja redno računalnik. Informativni izračun zavarovanja lahko štejemo med iskanje informacij, takšen način uporabe interneta je v Sloveniji najpogostejši. Za informativni izračun zavarovanja prek spleta potrebujemo ustrezno napravo ter dostop do spleta. Spletna stran zavarovalnice ponuja različne možnosti za informativni izračun zavarovanja. Najenostavnejši je poseben kalkulator, ki s preko vnesenih podatkov omogoča izvesti informativni izračun zavarovanja. Uporabnik mora izbrati ustrezno zavarovanje, vnesti zahtevane podatke ter aktivirati kalkulator. Informativni izračun zavarovanja se opravi v trenutku, rezultat pa je potrebno upoštevati skupaj z morebitnimi pripombami. Te lahko navajajo posebnosti, zaradi katerih je rezultat izračuna spremenjen ali drugačne. Primer spremenjenega rezultata je lahko popust ali kakšen drugi dejavnik. V primeru, da informativni izračun zavarovanja ni dovolj jasen, se uporabnik lahko odloči za postavitev vprašanja preko spleta. Za takšna vprašanja obstaja poseben obrazec v katerega je potrebno vnesti osebne podatke, elektronski naslov in sporočilo. Po izpolnitvi obrazca je potrebno aktivirati pošiljanje vprašanja. Obstaja tudi možnost individualne oblike. V tem primeru poiščemo spletni naslov zavarovalnice ter preko elektorske pošte pošljemo vprašanje. Pri oblikovanju vprašanja je potrebno navesti čim več informacij, na podlagi katerih bo predstavnik zavarovalnice lahko oblikoval informativni izračun zavarovanja oziroma drug ustrezen odgovor. Kot zadnja možnost za informativni izračun zavarovanja ostaja telefonski pogovor, številko lahko najdemo na spletni strani. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje nudi številne ugodnosti.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je priložnost za znižanje stroškov zdravljenja in zdravstvenih pripomočkov ali kakovostnejše zdravljenje. Znižanje stroškov ponuja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, večji obseg pravic ali višji standard zdravstvenih storitev pa dodatno ali nadstandardno zavarovanje. Obe obliki sestavljata prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Izračun zavarovanja pomaga pri iskanju ponudbe.

Popolna zdravstvena oskrba

Popolna zdravstvena oskrba pomeni sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje ter prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sklenjene ves osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in slovenskim državljanstvom. Poleg tega pa imajo obvezno zdravstveno zavarovanje sklenjeno vsi, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Za prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa se prostovoljno odloči zavarovanec sam. Izbrano prostovoljno zdravstveno zavarovanje nudi več komercialnih zavarovalnic v Republiki Sloveniji. Pri izbrani komercialni zavarovalnici se zavarovanec lahko odloči za eno ali obe obliki. Zavarovanec ima torej na izbiro dopolnilno ali dodatno oziroma nadstandardno zdravstveno zavarovanje pri izbrani komercialni zavarovalnici. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil zdravstvenih storitev na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V okvir pravic zavarovanca sodijo tudi storitve nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču. Nadalje dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil za vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste. Takšno prostovoljno zdravstveno zavarovanje krije tudi stroške ne nujnih reševalnih prevozov, zdravstvenih pripomočkov, ortopedskih, slušnih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov. Pri zobni protetiki, očesnih pripomočkih, ne nujnih reševalnih prevozih in zdravilih z vmesne liste je delež doplačil devetdeset odstotkov. Pri storitvah bolnišnične dejavnosti je doplačilo med dvajset in trideset odstotkov. Za storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, pa je potrebno doplačati dvajset odstotkov. Dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje, pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje namenjeno pridobivanju večjega obsega pravic ter višjega standarda storitev. Praktično to pomeni, da se bolniku bistveno skrajša siceršnja čakalna doba. Takšno prostovoljno zdravstveno zavarovanje omogoča, da se čakalna doba skrajša za nekaj mesecev.

Izračun zavarovanja, kaj izbrati

Izračun zavarovanja danes pomaga pri odločitvi vsem, ki želijo dobro izbrati .

Trg je danes preplavljen s številnimi ponudbami. Kar pomeni, da lahko izberemo dobro. Pri dobri izbiri je izračun zavarovanja ključen. Predvsem to pomeni, da vemo natančno, kaj določeno zavarovanje prinaša glede na investicijo in v primerjavi z drugimi ponudbami. Tisto kar prinaša, so v celoti ali največji možni meri izpolnjene osebne želje. Glede na investicijo in druge ponudbe pa ima izpolnitev lahko dodano vrednost. Na prvi pogled se zdi dobro izbrati zavarovanje zahtevno. K tej ugotovitvi nam pritrjujejo številna dejstva. Vendar si lahko dobro odločitev za zavarovanje tudi olajšamo. To je mogoče tako, da izvedemo izračun zavarovanja. Ponudbe zberemo skupaj, ter vsako zavarovanje posebej ovrednotimo preko številk in opisnih ocen, ter jih primerjamo z vsemi drugimi ponudbami. Z izločevanjem najboljših lastnosti, dobimo najboljše zavarovanje. Lastnosti seveda oblikujemo po svojih željah, zahtevah in kriterijih. Želje so načeloma v vseh primerih enake. Vsak si želi, da mu izračun zavarovanja za določeno investicijo potrdi najboljšo možnost. Kar pomeni, da bomo v tem primeru iskali ponudbo, ki nudi največ preko najmanjše investicije. Zahteve so lahko bistveno bolj različne. V osnovi so vse enake ali podobne, vendar se od osebe do osebe spreminjajo preko osebnih zahtev. Te lahko dodaja sama oseba, lahko pa so del ponudbe. Oseba doda tiste zahteve, ki so po njenem prepričanju najbolj koristne. V tem primeru izračun zavarovanja pri odločitvi podpre ali nadomesti opisna ocena na podlagi izkušenj ali aktualnih informacij. Nekaterim več kot ugodna cena pomenijo dobre izkušnje z določenim ponudnikom, ugodni plačilni pogoji, dostopnost in podobno. Ponudba na drugi strani dodaja zahteve, katere lahko niso neposredno povezane z iskanim, ima pa prinašajo druge koristi. V tem primeru izračun zavarovanja pride še bolj do izraza, saj je treba dodatne koristi ovrednotiti.

Izračun zavarovanja je dobra pomoč pri odločanju.

Izračun zavarovanja, presoja varnost

Izračun zavarovanja nam presoja varnost .

Vsak izračun zavarovanja je namenjen pravilni oceni verjetnosti nekega dogodka v prihodnosti ter možnost varovanja pred negativnimi posledicami tega dogodka. V prihodnosti se lahko zgodijo mnogi negativni dogodki. Izračun zavarovanja nastanek negativnih dogodkov v prihodnosti lahko oceni na podlagi dogodkov enake vrste, ki so se zgodili v preteklosti. Poleg tega mora izračun zavarovanja upošteva vse spremembe, ki so se zgodile v povezavi z dogodkom. Znanost, tehnologija in druga področja napredujejo v mnogih smereh. Napredujejo lahko v množičnosti, dostopnosti, varnosti in mnogih drugih lastnostih. Večja količina določene dobrine načeloma niža njeno ekonomsko vrednost. Izračun zavarovanja se takšni spremembi prilagodi. Enako velja za obratno smer. V primeru, da se količina določene dobrine niža, se veča njena ekonomska vrednost. Izračun zavarovanja upošteva tudi mnoge druge spremembe. Dobrine, ki jih ima človek, načeloma vedno želi zavarovati pred mnogimi morebitnimi posledicami nezgod. V človeškem življenju so nezgode stalnica. Večja kot je verjetnost nezgod, večja je človekova aktivnost varovanja pred nezgodami. K temu človek pristopa aktivno in profesionalno. Pri izboljševanju varnosti uporablja vse aktualne tehnologije, znanosti, orodja, skratka vse, kar bi lahko zmanjševalo ali celo izničilo možnosti nastanka določenih negativnih posledic. Izračun zavarovanja upošteva takšne spremembe. Da so določene vsakdanje stvari bolj varne ni težko ugotoviti. Njihova lastnost je tudi ta, da skozi čas njihova množičnost in dostopnost narašča. Novost na področju varnosti je na začetku svojega obstanka zahtevna za investicijo. S časoma ter vedno večjim številom enakih primerkov, njena vrednost pada. Hkrati pa se z množičnostjo veča tudi varnost, kar na drugi strani pomeni manj možnosti za nastanek določenih nezgod in negativnih posledic teh nezgod. V nekaterih primerih je tudi zavarovalnica zainteresirana za zmanjševanje posledic teh nezgod.

Izračun zavarovanja mora ugotovitve in dejstva iz preteklosti prenesti v sodobne čase, ter jih temu primerno tudi prilagoditi v večjem ali manjšem obsegu sprememb.

Izračun zavarovanja, zahteva odgovornost

Izračun zavarovanja od zavarovalniških delavcev zahteva odgovornost .

Odgovornost, ki ga ima izračun zavarovanja, je predvsem v dejstvu, da mora vzajemno bremeniti zavarovanca in zavarovalnico. Pravice in dolžnosti , ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe morajo odražati dogovorjeno. V osnovi izračun zavarovanja prestavlja ovrednoteno zaščito pred nevarnostmi. Izračun zavarovanja mora odražati sorazmernost rizičnosti nastanka nezgode. Sorazmernost v tem primeru pomeni idealno razmerje med vplačano vrednostjo zavarovanja in verjetnosti nastanka nevarnosti za katero je sklenjeno zavarovanje. Zavarovalnica izračun zavarovanja v veliki meri temelji na zgodovini, ki jo beleži njena statistika ter informacij, ki so na voljo v virih izven zavarovalnice. Viri izven zavarovalnice so razni javno dostopni podatki. Za
izračun zavarovanja so pomembne informacije in podatki, na podlagi katerih se lahko osnuje verjetnost dogodkov povezanih z zavarovanjem v prihodnosti. Poleg splošnih podatkov so za zavarovalnico zelo pomembni podatki o konkurenci. Izračun zavarovanja mora upoštevati konkurenco in trg. Na podlagi aktivnosti konkurence in značilnosti njenega delovanja lahko zavarovalnica oblikuje dobro ponudbo. Pomembno pri tem je položaj zavarovalnice v primerjavi s konkurenco. Zavarovalnica ima v odnosu do konkurence lahko zelo različne položaje. Trg je zelo pomemben za izračun zavarovanja. Posebno pomemben in zahteven je nov trg oziroma trg na katerega zavarovalnica vstopa. Na tem trgu zavarovalnica še ni bila prisotna, zato na podlagi lastne statistike ne more oceniti dejavnikov, kateri vplivajo na zavarovanje. Položaj zavarovalnice na takem trgu je vsekakor drugačen, kot je položaj zavarovalnic, katere so že prisotne na trgu. Za pridobivanje novih zavarovancev je zelo pomembno pridobivanje njihovega zaupanja. Ker se na trgu zavarovalnica pojavi prvič je za bodoče zavarovance zelo pomemben prvi vtis. Zavarovalnica se mora zavedati, da zapravljena priložnost ni enostavno nadomestljiva. Zato mora že v prvem kontaktu z bodočimi zavarovanci delovati profesionalno ter mora vlivati zaupanje.

Izračun zavarovanja je temelj vsake zavarovalniške aktivnosti, z njim lahko zavarovalnica veliko pridobi, lahko pa tudi izgubi.

Več si preberite tukaj.

Izračun zavarovanja in dobri poslovni običaji

Izračun zavarovanja mora biti opravljen tako, da so upoštevani dobri poslovni običaji .

Vsak izračun zavarovanja mora biti opravljen na temelju elementov zavarovalne pogodbe. Elementi zavarovalne pogodbe omogočajo izračun zavarovanja. Zavarovancu ob nastali škodi prejme na podlagi zavarovalne pogodbe in vplačanih premij, točno določeno izplačilo škode. Poleg izplačila škode je za zavarovanca pomembno, da je ocena škode opravljena hitro in pošteno. Enako velja za izplačilo škode. Opravljeno mora biti hitro, v razumnem roku in pošteno.
Izračun zavarovanja je pošten za obe strani, saj se v primeru oškodovanja zavarovanec ne bo več odločil za isto zavarovalnico kot v preteklosti. Najverjetneje ga bo napačen izračun zavarovanja prepričal v zavarovanje pri konkurenčni zavarovalnici. Izračun zavarovanja tudi ne sme ogroziti poslovanja zavarovalnice, saj bi na ta način lahko trpeli lastniki in drugi zavarovanci. Za zavarovalnico je izračun zavarovanja posebno zahteven, ko se odloča za nove zavarovalne produkte ali vstop na nov trg. Pomoč, ki jo pri tem ima je lastna informacijska tehnologija, v preteklosti dobro vodena statistika ter dobre ocene iz preteklosti. Informacijska tehnologija v sodobnem času zelo napreduje, zato je pomembno, da zavarovalnica temu napredku sledi ter svojo informacijsko tehnologijo nadgrajuje, obnavlja s sodobnejšo ter skrbi za izobraževanja kadra, da bo znal učinkovito uporabljati informacijsko tehnologijo. Statistika omogoča, da je izračun zavarovanja za nove zavarovalniške produkte ali nove zavarovalniške trge osnovan na realnih ocenah. Dobra statistika omogoča, da se določi trend določenih vrednosti in dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost novih zavarovalnih produktov in nastopanja zavarovalnice na novih trgih. Izračun zavarovanja je lahko napačen, kar se najhitreje opazi v primerjavi z uspešnostjo konkurenčnih zavarovalnic na istem trgu. Posebno ob vstopanju na nove trge mora biti zavarovalnica zelo previdna. Konkurenca, ki je na trgu že več časa ima zagotovo boljši vpogled v vse dejavnike, kateri omogočajo dobro poslovanje.

Izračun zavarovanja je zahtevna in odgovorna aktivnost.