Javne stavbe so širok nabor objektov, ki so v državni lasti in objekti, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Gre torej za vrtce, šole, dijaške domove, srednje šole, bolnice, zdravstvene domove, domove za ostarele, urade in podobno. Javne stavbe so objekti s specifičnimi režimi obratovanja in posebnimi uporabniki. Izoliranje teh stavb pa je najpreprostejši in tudi najučinkovitejši ukrep za varčevanje z energijo, saj po izračunih dobra izolacija zmanjša porabo energije tudi do 36%. Pri tem vam lahko pomaga Knauf Insulation, ki za izolacijo garaž in kleti priporoča izolacijske plošče Tektalan.

Toplotna izolacija je eden izmed prvih potrebnih ukrepov pri izvedbi energetske sanacije in je enkratni ukrep, saj ob kakovostni izvedbi ne potrebuje rednih vzdrževalnih del. Objekti, ki imajo izoliran ovoj stavbe, torej tla, stene in streho, zagotavljajo dolgoročno energetsko učinkovitost stavbe. Seveda pa je pomembno paziti, kakšno izolacijo vgradimo in kako jo vgradimo ter tudi kolikšna je njena debelina.

Zagotavljanje kakovostne sanacije v javnih stavbah pa predvideva tudi zakonodaja. Pravilnik o učinkoviti rabi energije in njemu pripadajoča Tehnična smernica določata zahteve toplotne izolativnosti stavb. Pravilnik namreč podaja minimalne tehnične zahteve za posamezne konstrukcijske sklope in sisteme, poleg tega pa omejuje tudi rabo energije z zagotavljanjem obveznega deleža obnovljivih virov energije. Javne stavbe naj bi bile sicer zgled energijske učinkovitosti, zato so zahteve za 10% strožje.

Požar je stalno prežeča nevarnost, ki ima lahko katastrofalne posledice za imetje in ljudi, zato je požarna varnost zelo pomembna. Požar v javnih stavbah je namreč zelo problematičen, zato je uporaba negorljivih izolacijskih materialov praktično nujna, saj so javne stavbe izjemno specifične, številne in težko mobilne.

Zakonodaja predpisuje, da morajo imeti vsi objekti, ki jih med izvedbo sanacije ne moremo izprazniti, negorljivo izolacijo. Uporaba negorljivega materiala bo povečala požarno varnost ter tako tudi dvignila kvaliteto bivanja v teh objektih. Projektanti, investitorji in izvajalci se morajo zavedati rizikov, povezanih s požarno varnostjo in to upoštevati pri naročanju ter izdelavi projektov za izvedbo novogradenj ali prenov javnih stavb.

Zvok je ravno tako sestavni del našega bivanja in lahko kaj hitro preraste v hrup. Hrup pa vpliva na koncentracijo in delovne sposobnosti uporabnikov ter dolgoročno tudi na njihovo zdravje. Zato je treba omejiti ali preprečiti prehajanje zvoka med okolico in notranjostjo stavbe oziroma med prostori v stavbi.