CPP test za vozniški izpit

Na poti do vozniškega izpita čaka kandidate kar nekaj pomembnih mejnikov, med katerimi je en večjih gotovo tudi CPP test. Poznavanje cestnoprometnih predpisov je ključnega pomena za varno vožnjo po cesti, pravzaprav pa bi znanja s tega področja koristila prav vsem udeležencem v prometu. A prav pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja se zahteva preverjanje teh znanj, tako da v procesu šolanja neizogibno naletimo tudi na CPP test. Ne gre za kakšno posebej zahtevno obveznost, se je pa treba na test dobro pripraviti. Preverjajo se namreč znanja z zelo širokega področja, zato je treba marsikaj vedeti in poznati, predvsem tiste bolj kočljive situacije, do katerih pogosto pride v nepredvidljivem prometu. Zato je pomembno, da se na CPP test dobro pripravimo, tako v teoriji kot v praksi.

CPP test za vozniški izpit

Tečaj in izobraževanje za CPP test

Na testiranje se lahko dobro pripravimo na različne načine. Obvezna je udeležba na tečaju, ki ga organizira šola vožnje ali druga institucija. To je razmeroma kratek intenziven tečaj, ki traja nekaj dni po več ur skupaj, vključuje pa tudi sprotna preverjanja in konkretno pripravo na CPP test. Na ta način se s cestnoprometnimi predpisi seznani večina kandidatov, mnogi tudi ne potrebujejo dodatnega izobraževanja. CPP tečaj vključuje tudi nekatere specifične vsebine glede na kategorijo, za katero se pripravljamo. CPP test zahteva poglobljeno znanje, še bolj pa bodo ta znanja prišla do izraza na cesti, zato je del tečaja prilagojen specifikam vožnje avtomobila, motorja, tovornega vozila oziroma drugega vozila, za katerega želimo pridobiti vozniško dovoljenje. Obstaja pa še več drugih načinov za pridobitev zahtevanih znanj, nenazadnje lahko veliko naredimo tudi sami s samostojnim učenjem. Treba pa je vedeti, da je CPP test že ena izmed prvih obveznosti na poti do vozniškega dovoljenja. To pomeni, da bo treba že hitro pridobiti vso potrebno znanje oziroma šolanje načrtovati pravočasno.

Študij strojništva

Strojništvo ponuja privlačno karierno pot in tudi življenjsko usmeritev za tiste, ki jih vsaj malo zanima načrtovanje, izdelovanje in upravljanje naprav, s katerimi si vsakodnevno na različne načine lajšamo življenje. Posledično ještudij strojništva tudi precej priljubljen med tistimi, ki po končani srednji šoli iščejo možnost nadaljnjega izobraževanja. Dobro pa je že pravočasno načrtovati potek študija, saj se je treba že kmalu usmeriti na pravo področje, ki lahko že tekom študija postane zelo specifično. Univerzitetni program predvideva le eno leto skupnega študija za vse smeri, nato pa se že deli na pet smeri. Študij strojništva se v tej fazi lahko precej razlikuje za študente različnih smeri, čeprav gre v veliki meri še vedno za skupne snovi. V tretjem letniku sledi nadaljnja usmeritev, ki meri na točno določen poklic. Tako je možno pridobiti specifične kompetence in tudi izkušnje, zaradi katerih je študij strojništva odlična odskočna deska za vstop na trg delovne sile.

Katere smeri ponuja študij strojništva?

Študij strojništva se v drugem letniku deli na pet smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje, obratovanje in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatronika ter Letalstvo. V tej fazi je delitev bolj za orientacijo in načrtovanje usmeritve v tretjem letniku, ko pridejo v poštev še bolj specifične smeri. Vsaka izmed omenjenih smeri ima več možnih usmeritev, le mehatronika se ne deli več. Tako ponuja študij strojništva veliko izbire za tiste, ki iščejo specifične kompetence in morda ciljajo tudi na točno določene poklice. Ravno zato je ta študij tudi tako cenjen in koristen, saj ustvarja zaposljiv kader na iskanih področjih. Tisti, ki jih strojništvo zanima, pa imajo na voljo tudi nekatere druge možnosti šolanja. Opisan je univerzitetni program – že ti se lahko razlikujejo, poleg tega pa je možen študij strojništva tudi na drugih stopnjah šolanja. Priljubljena izbira je višješolski strokovni program inženir strojništva.

Možnost izobraževanje na voljo na B&B.

Izobraževanje odraslih v Ljubljani

Pri izobraževanju običajno pomislimo na vertikalo zaporednih stopenj šolanja, ki se začne s predšolsko vzgojo in obvezno osnovno šolo, nato pa se nadaljuje preko srednje šole do študija na fakulteti oziroma visoki ali višji šoli. To je vzorec, ki mu sledijo mladi, ki želijo skozi formalno izobraževanje priti do želenega poklica. Izobraževanje odraslih v Ljubljani pa ponuja alternativo, ki bo po godu predvsem tistim, ki se želijo v šolske oziroma študijske klopi vrniti po določenem času zunaj sistema formalnega izobraževanja. Veliko odraslih se zaradi osebnih interesov ali službenih zahtev odloča za študij ob delu, vedno več je tudi takšnih, ki iščejo dodatno izobrazbo zaradi menjave poklica ali izgube službe. Izobraževanje odraslih v Ljubljani predstavlja privlačno opcijo za takšne kandidate, saj združuje več izobraževalnih centrov, ki pokrivajo različne interese. Ta oblika izobraževanja je povsem prilagojena odraslim, tako da je možno uspešno študirati ob delu in brez težav zaključiti izobraževanje na različnih stopnjah. Izobraževanje odraslih v Ljubljani obsega tako srednješolske kot visokošolske in višješolske programe.

Izobraževanje odraslih Kranj

Kaj ponuja izobraževanje odraslih v Ljubljani?

Izobraževanje odraslih v Ljubljani ponuja na izbiro različne programe izobraževanja. Na vsaki stopnji je možno izbirati med različnimi programi, pogosto tudi med različnimi vrstami izobraževanja za isti program. Srednješolski program ekonomski tehnik na primer lahko opravljamo kot srednje strokovno izobraževanje ali kot poklicno tehniško izobraževanje. Nato imamo na voljo še različne višješolske programe, izobraževanje odraslih v Ljubljani omogoča pridobitev nazivov inženir strojništva, poslovni sekretar, ekonomist, inženir logistike in inženir elektroenergetike, med visokošolskimi programi pa gre izpostaviti program varstvo okolja. Ponudba je odvisna od izbranega izobraževalnega centra, gotovo pa bo moč najti zanimive in uporabne programe, ki vodijo do koristne izobrazbe. Ker je izobraževanje odraslih v Ljubljani prilagojeno odraslim kandidatom, ne bo težav z usklajevanjem urnikov, programi se izvajajo po prilagodljivem urniku in so zelo prijazni do udeležencev.

Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je priljubljena stopnička na poti rednega izobraževanja, prav tako pa se pogosto za te programe odločajo tisti, ki so zaradi različnih razlogov svoje formalno izobraževanje prekinili ali zaključili že pred to stopnjo. Glede na to, da je možno že s srednješolskimi strokovnimi programi opravljati različne poklice, ni prav nič nenavadno, da so se po srednji šoli mnogi raje odločili za zaposlitev kot za nadaljevanje šolanja. V želji po dodatnem formalno priznanem znanju ali pa zaradi zahtev delovnega mesta se pogosto zgodi, da bo treba stopnjo višje šole doseči naknadno, morda tudi v odrasli dobi. Na srečo ni ovir, ki bi preprečevale doseganje tega cilja. Višja strokovna šola je namreč odprta tudi tistim, ki že dolgo časa niso vključeni v programe rednega izobraževanja.

Višja strokovna šola

Višješolski programi

Gre za programe, ki vodijo do VI/1 stopnje izobrazbe in naziva inženir. Zagotavljajo ustrezen nivo znanja in sposobnosti za opravljanje različnih poklicev, seveda pa se je možno z izobraževanjem po takšnih programih usposobiti za specifične poklice, ki zahtevajo tovrstno izobrazbo. Višja strokovna šola med priljubljenimi programi ponuja možnost izobrazbe do naziva inženir strojništva, inženir logistike, inženir elektroenergetike, pa tudi ekonomist in poslovni sekretar. Gre torej za precej raznolik in širok nabor možnosti, ki odpira mnoga vrata na trgu delovne sile, poleg tega pa pokriva tudi interese celega spektra kandidatov.

Višja strokovna šola omogoča izobraževanje odraslih, ki se lahko pridružijo vsem programom, ki jih izvajalec izobraževanja ponuja. Seveda gre v tem primeru za nekoliko prilagojeno izvedbo izobraževanja, a z enakim učnim načrtom po programu, na koncu tudi z enako stopnjo izobrazbe in nazivom, torej tudi z enakimi znanji in možnostmi zaposlitve. Za izobraževanje odraslih skrbijo nekateri izvajalci, ki ponujajo zelo ugodne pogoje in privlačne možnosti. Bo pa treba malo pobrskati in ugotoviti, kje bo višja strokovna šola najboljša možnost izbire.

Izobraževanje odraslih kot del vseživljenjskega učenja

Vsi se zavedamo, kako zelo cenjena sta danes izobrazba in predvsem znanje. Žal pa vsi odrasli niso imeli priložnosti, da bi primerno izobrazbo dobili takrat, ko so bili mladi. Izobraževanje odraslih ponuja odraslim <strong>možnost dokončanja šolanja</strong> ali zvišanje izobrazbene ravni. Tako se lahko odrasli na primer vpišejo v osnovno ali srednjo šolo ter pridobijo manjkajočo izobrazbo.

Vseživljenjsko učenje

 

<h2>Izobraževanje odraslih je prav posebna veja izobraževanja</h2>

 

Obveznosti, ki jih morajo odrasli izpolniti, so <strong>prilagojene</strong> prav njim. Ponavadi so to zaposlene osebe, zato so programi izobraževanja zastavljeni tako, da lahko odrasli kar se da <strong>hitro in kakovostno pridobijo ustrezno izobrazbo/strong>. Seveda naj bi bilo šolanje prijazno tudi do družin udeležencev izobraževanja.

 

V izobraževanje odraslih se vključujejo osebe, ki že imajo izdelano osebnost ter nekaj ali veliko delovnih izkušenj. Imajo tudi jasno vizijo o svojem poklicnem delu. Zato ni nič čudnega, da se v programih za izobraževanje odraslih izpuščajo vzgojno obarvane tematike. Poudarek je na <strong>splošno izobraževalnih in strokovnih vsebinah</strong>, ki niso okrnjene, so pa prilagojene željam in potrebam posameznih udeležencev.

 

<h2>Strokovni kader v izobraževanju odraslih</h2>

 

Učitelji, ki učijo v programih izobraževanja odraslih, ponavadi učijo na rednih šolah, zato imajo v izobraževalnem procesu <strong>dolgoletne izkušnje</strong>. Velikokrat pa so v izobraževanje odraslih vključeni tudi <strong>strokovnjaki iz podjetij</strong>, saj je zelo pomembno sodelovanje med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom.

 

<h2>Je izobraževanje odraslih primerno tudi za vas?</h2>

 

Prav vsak se lahko udeleži izobraževanja odraslih, za to pa je potrebno na določen način spremeniti svoje življenje. A dan ima 24 ur, zato ste lahko prepričani, da bo uspelo tudi vam. Izobraževanje ob delu vam bo ponudilo <strong>nov zagon</strong> in bo pozitivno vplivalo na vaš odnos do dela, saj vam bodo nova pridobljena znanja koristila pri opravljanju vsakodnevnih nalog. S tem pa si boste povečali tudi svojo možnost pri iskanju <strong>nove zaposlitve na trgu dela</strong>. Več o izobraževanju si preberite na naslednjem  blog.