Izobraževanje odraslih kot del vseživljenjskega učenja

Vsi se zavedamo, kako zelo cenjena sta danes izobrazba in predvsem znanje. Žal pa vsi odrasli niso imeli priložnosti, da bi primerno izobrazbo dobili takrat, ko so bili mladi. Izobraževanje odraslih ponuja odraslim <strong>možnost dokončanja šolanja</strong> ali zvišanje izobrazbene ravni. Tako se lahko odrasli na primer vpišejo v osnovno ali srednjo šolo ter pridobijo manjkajočo izobrazbo.

Vseživljenjsko učenje

 

<h2>Izobraževanje odraslih je prav posebna veja izobraževanja</h2>

 

Obveznosti, ki jih morajo odrasli izpolniti, so <strong>prilagojene</strong> prav njim. Ponavadi so to zaposlene osebe, zato so programi izobraževanja zastavljeni tako, da lahko odrasli kar se da <strong>hitro in kakovostno pridobijo ustrezno izobrazbo/strong>. Seveda naj bi bilo šolanje prijazno tudi do družin udeležencev izobraževanja.

 

V izobraževanje odraslih se vključujejo osebe, ki že imajo izdelano osebnost ter nekaj ali veliko delovnih izkušenj. Imajo tudi jasno vizijo o svojem poklicnem delu. Zato ni nič čudnega, da se v programih za izobraževanje odraslih izpuščajo vzgojno obarvane tematike. Poudarek je na <strong>splošno izobraževalnih in strokovnih vsebinah</strong>, ki niso okrnjene, so pa prilagojene željam in potrebam posameznih udeležencev.

 

<h2>Strokovni kader v izobraževanju odraslih</h2>

 

Učitelji, ki učijo v programih izobraževanja odraslih, ponavadi učijo na rednih šolah, zato imajo v izobraževalnem procesu <strong>dolgoletne izkušnje</strong>. Velikokrat pa so v izobraževanje odraslih vključeni tudi <strong>strokovnjaki iz podjetij</strong>, saj je zelo pomembno sodelovanje med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom.

 

<h2>Je izobraževanje odraslih primerno tudi za vas?</h2>

 

Prav vsak se lahko udeleži izobraževanja odraslih, za to pa je potrebno na določen način spremeniti svoje življenje. A dan ima 24 ur, zato ste lahko prepričani, da bo uspelo tudi vam. Izobraževanje ob delu vam bo ponudilo <strong>nov zagon</strong> in bo pozitivno vplivalo na vaš odnos do dela, saj vam bodo nova pridobljena znanja koristila pri opravljanju vsakodnevnih nalog. S tem pa si boste povečali tudi svojo možnost pri iskanju <strong>nove zaposlitve na trgu dela</strong>. Več o izobraževanju si preberite na naslednjem  blog.

 

Zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju, prvi korak do vozniškega izpita

Zdravniški pregled za vozniški izpit Kranj je prvi korak, preko katerega se pridobi vozniški izpit. Seveda zdravniški pregled v mestu Kranj, za vozniški izpit ni dovolj. Je pa zdravniško spričevalo pogoj, za nadaljevanje postopka pridobivanja vozniškega izpita. Z njim je strokovno potrjeno, da je kandidat zdravstveno sposoben za vožnjo motornega vozila določene kategorije v prometu.

Vozniški izpit opravite v Kranju

Zdravniški pregled, prva pomoč, tečaj CPP, praktični del

Primerno zdravstveno stanje za vozniški izpit lahko ugotovi zdravniški pregled v Kranju. Zdravniški pregled za vozniški izpit opravi zdravnik, specialist dela, kandidat ga lahko opravi v Kranju ali drugih mestih. Kandidat, ki nosi očala ali leče, mora s seboj prinesti zadnje izvide okulista. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju ne velja starostnih omejitev. Vozniški izpit določene kategorije lahko opravi vsak, ki je sposoben in to lahko dokaže. Največ kandidatov se za opravljanje vozniškega izpita odloči kmalu po izpolnjenih minimalnih starostnih pogojih. Vendar poznamo tudi osebe, ki se za opravljanje izpita odloči kasneje. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju torej ni starostnih omejitev navzgor. Pridobljenemu zdravniškemu spričevalu sledi naslednji korak, ki se pogosto poimenuje Prva pomoč. Gre za usposabljanje ter izpit iz nudenja prve pomoči, opravlja se na Rdečem križu. Veljavnost potrdila o opravljeni prvi pomoči časovno ni omejena. Teoretični del Cestno prometnih predpisov opravimo v šoli vožnje. Kandidati se spoznajo s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Teoretični del izpita se z drugo besedo imenuje občinski testi, opravlja se ga pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja je računalniško. Uspešno opravljen teoretični del izpita velja tri leta. Praktični del je usposabljanje bodočih kandidatov v praksi oziroma v prometu. Program usposabljanja predvideva dvajset učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa šestnajst učnih ur. Zadnji korak poti do vozniškega dovoljenja, začet na zdravniškem pregledu v Kranju, je vozniški izpit, ocenjuje izpitna komisija.

Vsš Kranj nudi pridobivanje izobrazbe

Vsš Kranj nudi pridobivanje izobrazbe. Odločiti se je mogoče za izobraževalni program inženir logistike, strojništva ali elektroenergetike, ekonomist, računovodstvo in poslovni sekretar: https://www.bb.si/bb-izobrazevanje/visja-strokovna-sola

Programi inženir logistike, strojništva ali elektroenergetike, ekonomist, računovodstvo in poslovni sekretar

Inženir logistike je program, s katerim ima Višja šola Kranj četrt stoletja dolge izkušnje. Logistika je vedno bolj cenjeno in pomembno področje, zato je zanimanje za kadre s področja logistike vedno večje. Pri izobraževanju sodelujejo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva. Diplomanti s tem pridobijo potrebno teoretično znanje združeno s strokovnimi izkušnjami in kompetencami. Program inženir strojništva na Vsš Kranj oblikujejo predavatelji, ki so zaposleni na različnih ravneh v podjetju. V diplomskih nalogah se zato bodoči diplomanti soočijo s praktičnimi primeri tehnoloških izboljšav, inovacij in prenov.

višja strokovna šola kranj

Pridobijo novo znanje, katerega lahko kasneje uporabljajo v delovnemu okolju večjega ali manjšega podjetja. Inženir elektroenergetike je program Vsš Kranj, ki ga odlikuje mešanica teoretičnega znanja in konkretnih primerov iz prakse. Program oblikujejo strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja prenašajo na študente. Z pridobljenimi znanji študentje lahko pomembno prispevajo k tehnološkemu razvoju in napredku. Sposobni bodo bolje reševati različne probleme na področju elektroenergetike. Računovodstvo je višješolski študijski program Vsš Kranj, usklajen z zahtevami bolonjske deklaracije in ovrednoten po evropskem kreditnem sistemu ECTS. Program je Višja šola Kranj oblikovala tako, da študente motivira in vodi k pridobivanju konkretnega znanja. Študij je posebej primeren za odrasle, saj je izveden v popoldanskem času, zaključiti pa ga je mogoče v dveh letih. Program ekonomist na Vsš Kranj povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji financ, organizacije in trženja. Višja šola Kranj spodbuja združevanje teorije in prakse. Program poslovni sekretar študente nauči upravljanje s časom, obvladovanja področja administrativne logistike, dobrega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. Obstoječe znanje je mogoče nadgraditi z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju. Vsš Kranj nudi kakovostno izobraževanje.