Študij strojništva

Strojništvo ponuja privlačno karierno pot in tudi življenjsko usmeritev za tiste, ki jih vsaj malo zanima načrtovanje, izdelovanje in upravljanje naprav, s katerimi si vsakodnevno na različne načine lajšamo življenje. Posledično ještudij strojništva tudi precej priljubljen med tistimi, ki po končani srednji šoli iščejo možnost nadaljnjega izobraževanja. Dobro pa je že pravočasno načrtovati potek študija, saj se je treba že kmalu usmeriti na pravo področje, ki lahko že tekom študija postane zelo specifično. Univerzitetni program predvideva le eno leto skupnega študija za vse smeri, nato pa se že deli na pet smeri. Študij strojništva se v tej fazi lahko precej razlikuje za študente različnih smeri, čeprav gre v veliki meri še vedno za skupne snovi. V tretjem letniku sledi nadaljnja usmeritev, ki meri na točno določen poklic. Tako je možno pridobiti specifične kompetence in tudi izkušnje, zaradi katerih je študij strojništva odlična odskočna deska za vstop na trg delovne sile.

Katere smeri ponuja študij strojništva?

Študij strojništva se v drugem letniku deli na pet smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje, obratovanje in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatronika ter Letalstvo. V tej fazi je delitev bolj za orientacijo in načrtovanje usmeritve v tretjem letniku, ko pridejo v poštev še bolj specifične smeri. Vsaka izmed omenjenih smeri ima več možnih usmeritev, le mehatronika se ne deli več. Tako ponuja študij strojništva veliko izbire za tiste, ki iščejo specifične kompetence in morda ciljajo tudi na točno določene poklice. Ravno zato je ta študij tudi tako cenjen in koristen, saj ustvarja zaposljiv kader na iskanih področjih. Tisti, ki jih strojništvo zanima, pa imajo na voljo tudi nekatere druge možnosti šolanja. Opisan je univerzitetni program – že ti se lahko razlikujejo, poleg tega pa je možen študij strojništva tudi na drugih stopnjah šolanja. Priljubljena izbira je višješolski strokovni program inženir strojništva.

Možnost izobraževanje na voljo na B&B.

Izobraževanje odraslih v Ljubljani

Pri izobraževanju običajno pomislimo na vertikalo zaporednih stopenj šolanja, ki se začne s predšolsko vzgojo in obvezno osnovno šolo, nato pa se nadaljuje preko srednje šole do študija na fakulteti oziroma visoki ali višji šoli. To je vzorec, ki mu sledijo mladi, ki želijo skozi formalno izobraževanje priti do želenega poklica. Izobraževanje odraslih v Ljubljani pa ponuja alternativo, ki bo po godu predvsem tistim, ki se želijo v šolske oziroma študijske klopi vrniti po določenem času zunaj sistema formalnega izobraževanja. Veliko odraslih se zaradi osebnih interesov ali službenih zahtev odloča za študij ob delu, vedno več je tudi takšnih, ki iščejo dodatno izobrazbo zaradi menjave poklica ali izgube službe. Izobraževanje odraslih v Ljubljani predstavlja privlačno opcijo za takšne kandidate, saj združuje več izobraževalnih centrov, ki pokrivajo različne interese. Ta oblika izobraževanja je povsem prilagojena odraslim, tako da je možno uspešno študirati ob delu in brez težav zaključiti izobraževanje na različnih stopnjah. Izobraževanje odraslih v Ljubljani obsega tako srednješolske kot visokošolske in višješolske programe.

Izobraževanje odraslih Kranj

Kaj ponuja izobraževanje odraslih v Ljubljani?

Izobraževanje odraslih v Ljubljani ponuja na izbiro različne programe izobraževanja. Na vsaki stopnji je možno izbirati med različnimi programi, pogosto tudi med različnimi vrstami izobraževanja za isti program. Srednješolski program ekonomski tehnik na primer lahko opravljamo kot srednje strokovno izobraževanje ali kot poklicno tehniško izobraževanje. Nato imamo na voljo še različne višješolske programe, izobraževanje odraslih v Ljubljani omogoča pridobitev nazivov inženir strojništva, poslovni sekretar, ekonomist, inženir logistike in inženir elektroenergetike, med visokošolskimi programi pa gre izpostaviti program varstvo okolja. Ponudba je odvisna od izbranega izobraževalnega centra, gotovo pa bo moč najti zanimive in uporabne programe, ki vodijo do koristne izobrazbe. Ker je izobraževanje odraslih v Ljubljani prilagojeno odraslim kandidatom, ne bo težav z usklajevanjem urnikov, programi se izvajajo po prilagodljivem urniku in so zelo prijazni do udeležencev.

Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je priljubljena stopnička na poti rednega izobraževanja, prav tako pa se pogosto za te programe odločajo tisti, ki so zaradi različnih razlogov svoje formalno izobraževanje prekinili ali zaključili že pred to stopnjo. Glede na to, da je možno že s srednješolskimi strokovnimi programi opravljati različne poklice, ni prav nič nenavadno, da so se po srednji šoli mnogi raje odločili za zaposlitev kot za nadaljevanje šolanja. V želji po dodatnem formalno priznanem znanju ali pa zaradi zahtev delovnega mesta se pogosto zgodi, da bo treba stopnjo višje šole doseči naknadno, morda tudi v odrasli dobi. Na srečo ni ovir, ki bi preprečevale doseganje tega cilja. Višja strokovna šola je namreč odprta tudi tistim, ki že dolgo časa niso vključeni v programe rednega izobraževanja.

Višja strokovna šola

Višješolski programi

Gre za programe, ki vodijo do VI/1 stopnje izobrazbe in naziva inženir. Zagotavljajo ustrezen nivo znanja in sposobnosti za opravljanje različnih poklicev, seveda pa se je možno z izobraževanjem po takšnih programih usposobiti za specifične poklice, ki zahtevajo tovrstno izobrazbo. Višja strokovna šola med priljubljenimi programi ponuja možnost izobrazbe do naziva inženir strojništva, inženir logistike, inženir elektroenergetike, pa tudi ekonomist in poslovni sekretar. Gre torej za precej raznolik in širok nabor možnosti, ki odpira mnoga vrata na trgu delovne sile, poleg tega pa pokriva tudi interese celega spektra kandidatov.

Višja strokovna šola omogoča izobraževanje odraslih, ki se lahko pridružijo vsem programom, ki jih izvajalec izobraževanja ponuja. Seveda gre v tem primeru za nekoliko prilagojeno izvedbo izobraževanja, a z enakim učnim načrtom po programu, na koncu tudi z enako stopnjo izobrazbe in nazivom, torej tudi z enakimi znanji in možnostmi zaposlitve. Za izobraževanje odraslih skrbijo nekateri izvajalci, ki ponujajo zelo ugodne pogoje in privlačne možnosti. Bo pa treba malo pobrskati in ugotoviti, kje bo višja strokovna šola najboljša možnost izbire.

Izobraževanje odraslih kot del vseživljenjskega učenja

Vsi se zavedamo, kako zelo cenjena sta danes izobrazba in predvsem znanje. Žal pa vsi odrasli niso imeli priložnosti, da bi primerno izobrazbo dobili takrat, ko so bili mladi. Izobraževanje odraslih ponuja odraslim <strong>možnost dokončanja šolanja</strong> ali zvišanje izobrazbene ravni. Tako se lahko odrasli na primer vpišejo v osnovno ali srednjo šolo ter pridobijo manjkajočo izobrazbo.

Vseživljenjsko učenje

 

<h2>Izobraževanje odraslih je prav posebna veja izobraževanja</h2>

 

Obveznosti, ki jih morajo odrasli izpolniti, so <strong>prilagojene</strong> prav njim. Ponavadi so to zaposlene osebe, zato so programi izobraževanja zastavljeni tako, da lahko odrasli kar se da <strong>hitro in kakovostno pridobijo ustrezno izobrazbo/strong>. Seveda naj bi bilo šolanje prijazno tudi do družin udeležencev izobraževanja.

 

V izobraževanje odraslih se vključujejo osebe, ki že imajo izdelano osebnost ter nekaj ali veliko delovnih izkušenj. Imajo tudi jasno vizijo o svojem poklicnem delu. Zato ni nič čudnega, da se v programih za izobraževanje odraslih izpuščajo vzgojno obarvane tematike. Poudarek je na <strong>splošno izobraževalnih in strokovnih vsebinah</strong>, ki niso okrnjene, so pa prilagojene željam in potrebam posameznih udeležencev.

 

<h2>Strokovni kader v izobraževanju odraslih</h2>

 

Učitelji, ki učijo v programih izobraževanja odraslih, ponavadi učijo na rednih šolah, zato imajo v izobraževalnem procesu <strong>dolgoletne izkušnje</strong>. Velikokrat pa so v izobraževanje odraslih vključeni tudi <strong>strokovnjaki iz podjetij</strong>, saj je zelo pomembno sodelovanje med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom.

 

<h2>Je izobraževanje odraslih primerno tudi za vas?</h2>

 

Prav vsak se lahko udeleži izobraževanja odraslih, za to pa je potrebno na določen način spremeniti svoje življenje. A dan ima 24 ur, zato ste lahko prepričani, da bo uspelo tudi vam. Izobraževanje ob delu vam bo ponudilo <strong>nov zagon</strong> in bo pozitivno vplivalo na vaš odnos do dela, saj vam bodo nova pridobljena znanja koristila pri opravljanju vsakodnevnih nalog. S tem pa si boste povečali tudi svojo možnost pri iskanju <strong>nove zaposlitve na trgu dela</strong>. Več o izobraževanju si preberite na naslednjem  blog.

 

Zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju, prvi korak do vozniškega izpita

Zdravniški pregled za vozniški izpit Kranj je prvi korak, preko katerega se pridobi vozniški izpit. Seveda zdravniški pregled v mestu Kranj, za vozniški izpit ni dovolj. Je pa zdravniško spričevalo pogoj, za nadaljevanje postopka pridobivanja vozniškega izpita. Z njim je strokovno potrjeno, da je kandidat zdravstveno sposoben za vožnjo motornega vozila določene kategorije v prometu.

Vozniški izpit opravite v Kranju

Zdravniški pregled, prva pomoč, tečaj CPP, praktični del

Primerno zdravstveno stanje za vozniški izpit lahko ugotovi zdravniški pregled v Kranju. Zdravniški pregled za vozniški izpit opravi zdravnik, specialist dela, kandidat ga lahko opravi v Kranju ali drugih mestih. Kandidat, ki nosi očala ali leče, mora s seboj prinesti zadnje izvide okulista. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju ne velja starostnih omejitev. Vozniški izpit določene kategorije lahko opravi vsak, ki je sposoben in to lahko dokaže. Največ kandidatov se za opravljanje vozniškega izpita odloči kmalu po izpolnjenih minimalnih starostnih pogojih. Vendar poznamo tudi osebe, ki se za opravljanje izpita odloči kasneje. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju torej ni starostnih omejitev navzgor. Pridobljenemu zdravniškemu spričevalu sledi naslednji korak, ki se pogosto poimenuje Prva pomoč. Gre za usposabljanje ter izpit iz nudenja prve pomoči, opravlja se na Rdečem križu. Veljavnost potrdila o opravljeni prvi pomoči časovno ni omejena. Teoretični del Cestno prometnih predpisov opravimo v šoli vožnje. Kandidati se spoznajo s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Teoretični del izpita se z drugo besedo imenuje občinski testi, opravlja se ga pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja je računalniško. Uspešno opravljen teoretični del izpita velja tri leta. Praktični del je usposabljanje bodočih kandidatov v praksi oziroma v prometu. Program usposabljanja predvideva dvajset učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa šestnajst učnih ur. Zadnji korak poti do vozniškega dovoljenja, začet na zdravniškem pregledu v Kranju, je vozniški izpit, ocenjuje izpitna komisija.